Events

August 13, 2018 - August 19, 2018

balaji

Balaji Thirumanjanam / Abhishekam : Saturday 9:30AM - 12PM 18/08/2018

Suprabatham                                                     9:30AM Panchamrutha Abhishek / Thirumanjanam 10AM Panchasuktha Veda Parayanam                     10AM Vishnu Sahasranama                                        10:45AM Archana / Harathi                                              12PM Lunch Prasad                                                      12:30PM Abhishekam Sponsoship, Archana Sponsorship Available Garlands, Potluck Prasad welcome