Ganesh Chaturthi – August 25th (Shukravar)

Celebration Moortie Donors: Gunjan & Jai Kishan Sambhawani Parivar
Moortie sculptor/Donor: Anjani Gupta

Ganesh 2014