Chauki 6 pm – 2nd Shanivar – September 9th

Chauki. Kanjak Puja & DinnerĀ Prasad
Potluck Host: Rajan Sharma ParivarĀ 
Chauki Singers: Rajan Sharma Group
Organizer: Pandit Anupam Mishra

 

Durgaji09