Navaratri Celebrations – September 21st to 29th

Navaratri – September 21st to September 29th
September 24th – Ravivar (Sunday) 10 am
Maha Chandi Homam
September 28th – Durga Asthami
6.30 pm – Asthami Chauki – Sharma Group
September 29th – 11 am -  Navami Havan

 

 

 

Durgaji