Subhramanya Sashti – 6 PM – Dec, 13

6-6:30pmĀ  – Subhramanya Sashti
6:35 PM – 6:55 PM - Abhishekam
7 Pm – Skanda Sashti Kavacham, Pushpa Alankaram (Flowers)

Subramanya