Weekly Programs

Shiva Somvar (Monday)
6:00 pm Rudra Abhishekham/Shiva Aradhana,
7:00 pm – Àrati & Potluck Prasad
HANUMANJI 1 Mangalvar (Tuesday)
6 pm Sunderkand, Hànuman Chalisà
Dharma Shakya
7:00 pm – Àrati and Prasad (Potluck)
Coordinator: Deepak Sharma
Sai Baba 1 Vrihaspatvar (Thursday)
6 pm – Shirdi Sai Baba Bhajan,7:15 pm – Shej Arti & Potluck Prasad,
Vishnu Shukravar (Friday)
Vishnu Sahasranàmam
6:30 pm – Lalitha Sahasranamam,7:00 pm – Arti & Vishnusahsanamam,
Coordinator: Ramanujan
Balaji Shanivar (Saturday)
9:00 am – Suprabhatam, 10:30 am – Arti & Potluck Prasad
  Shanivar (Saturday)
Navagraha Abhishekam
11 am – Navagraha Abhishekam